JOGI AKTUSOK

 

 

СТАТУТ:

СТАТУТ ГИМНАЗИЈЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ“ itt

ПРОГРАМИ:

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОД 2019/2020 ДО 2022/2023 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ itt

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОД 2023/2024 ДО 2026/2027 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ itt

ВАСПИТНИ ПРОГРАМ РАДА-2020/2024 itt

ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 2023/2027 itt

 

ПРАВИЛНИЦИ:

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА itt

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА itt

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА itt

 

ПЛАНОВИ:

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ 2019-2023 itt

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022/2023 itt

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОМА 2022/2023 itt

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 2023 itt

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 2023 ЗБИРНО itt

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ 2024-2028 itt

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023/2024 itt

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОМА 2023/2024 itt

 

ИЗВЕШТАЈИ:

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛЕ 2021/2022 itt

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ДОМА 2021/2022 itt

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛЕ 2022/2023 itt

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ДОМА 2022/2023 itt

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године itt