A KOLLÉGIUM VISELKEDÉSI SZABÁLYZATA:

A BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM VISELKEDÉSI SZABÁLYZATA

A Középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók jólléti ellátásáról szóló törvény 35. szakaszával (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 18/2010, 55/2013) és a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium Statútumának 38. szakaszával összhangban, az Iskolaszék a 2016. november 8-i ülésén meghozza a

A BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
KOLLÉGIUMI VISELKEDÉSI SZABÁLYZATÁT

Jelen szabályzat  előírja a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (a tovabbiakban: kollégium) viselkedési normáit, valamint a kollégiumi aktivitások rendjét azzal a céllal, hogy a kollégium szolgáltatásait igénybe vevők (a továbbiakban: diákok) számára az intellektuális, érzelmi és szociális fejlődés területén minél megfelelőbb feltételeket teremtsen.

 

AZ ISKOLAI KÖTELEZETTSÉGEK MEGVALÓSITÁSA

 

A diákok feladata:

- rendszeresen látogassák a tanítást;

- arra törekedjenek, hogy minél jobb eredményt érjenek el a tanulásban és a viselkedésben;

- lelkiismeretesen tanuljanak és végezzék feladataikat;

- aktívan részt vegyenek az iskola délutáni oktatási-nevelési folyamataiban;

- folyamatosan dolgozzanak saját testi-egészségi és kulturális fejlődésükön;

- a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium könyvtárából kikölcsönzött könyveket megvigyázzák és idejében visszavigyék azokat;

- amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem mennek iskolába, haladéktalanul értesítsék róla az ügyeletes  nevelőtanárt.

 

3. szakasz
KOLLÉGIUMI HÁZIREND

 

A diákok kötelességei:

- viselkédésükkel ne akadályozzák a kollégiumi munkát, rendet és csendet;

- aktívan részt vegyenek a kollégium oktatási-nevelési folyamataiban;

- a nevelőtanárok utasításait betartsák

- fenntartsák a fegyelmet, kulturáltan viselkedjenek és megfelelő öltözéket viseljenek a  Kollégium szobáiban, étkezőjében, közös helyiségeiben (folyosók, előcsarnok, udvar,  utcarész és bejáratok);

- betartsák a viselkedési szabályokat a kollégium dolgozóival szemben, tiszteletet tanúsítsanak,

- vigyázzanak a szobák, fürdőszobák és egyéb helyiségek rendjére, esztétikájára és tisztaságára;

- hétvégi hazautazáskor rendet hagyjanak a szobákban: kiürítsék a szemetest, lehúzzák az ágyneműt, összepakolják a személyes tárgyaikat és bezárjákák a szekrénybe, becsukják az ablakokat

- a szoba elhagyásakor minden alkalommal lekapcsolják a lámpát és az elektromos készülékeket húzzák ki a konnektorokból

hétvégi bentmaradási szándékukat legkésőbb szerdáig jelezzék a nevelőtanárnak

- a családban és a személyes adatokban történő változásról mihamarabb értesítsék a délutáni osztályfőnököt 

- a zavartalan munkafolyamat fenntartása érdekében tartsák magukat a házirendben előírt időpontokhoz és tartalmakhoz ;

- a kimenő füzetbe minden alkalomkor írják be a kollégiumon kívüli tartózkodásuk helyét, várható időtartamát és a visszaérkezés időpontját

- maguknál tartsák hitelesített egészségügyi könyvüket és a szülői egészségügyi adatlapot

 

  A diákok számára NEM MEGENGEDETT:

  a kollégium szolgáltatásait igénybe venni hamis igazolványok, dokumentumok és adatok alapján.

  a hivatalos dokumentumok hamisítása, amelyek segítségével a tanuló kollégiumi jogviszonyt létesít;

  az intézményből kivinni, megrongálni, vagy megsemmisíteni a kollégium által vezetett naplókat, és azokba adatokat bevinni vagy módosítani.

  a faji, vallási, nemzetiségi és más jellegű feszültségek keltése; Tilos továbbá az intolerancia és a gyűlöletkeltés minden formája is.

  az olyan aktivitások kifejtése, amelyek faji, nemzeti, nemi, politikai vagy vallási szempontból sértőek lehetnek a kollégium bármely lakójára nézve.

  a kollégium tulajdonában lévő tárgyak és a kollégisták értéktárgyainak szándékos    rongálása, eltulajdonítása, nem rendeltetésszerű használata

  engedély nélkül ki- és belépni a kapuzárás után

  vendéget fogadni, ami alól kivételet képeznek a szülők, közeli családtagok

  dohányozni a kollégiumban és a kollégium udvarán;

  romlandó élelmiszert raktározni a szobákban

  az ablakokon keresztül hulladék és bármilyen anyagok kidobása

  a szoba dekorálása nevelőtanár engedélye nélkül (matricák, poszterek, képek, ünnepi díszek kifüggesztése)

  más szobájában tartózkodni 22.00 óra után;

  gorombán, durván és nem toleráns módon viselkedni más diákokkal;

  fegyvert, hidegfegyvert (8 cm-nél hosszabb penge), fegyverként használható tárgyat, robbanóanyagot, gyúlékony anyagokat behozni, birtokolni és használni,

   az alkohol és a kábítószerek illetve kábítószernek minősülő pszichoaktív anyagok fogyasztása, birtoklása, forgalmazása, valamint az ilyen jellegű tevékenységekben való részvétel;

  nyílt láng használata

  ittasan és kábítószer hatása alatt tartózkodni a kollégiumba;

  erőszakosan viselkedni, verekedésben és egyéb konfliktusokban részt venni az intézményen belül;

  másokról fényképet, vagy videófelvételt készíteni illetve a fényképeket és felvételeket nyilvánosságra hozni, vagy a közösségi hálóra feltölteni az érintett személyek hozzájárulása nélkül.

  olyan internetes hozzászólásokat tenni, amelyek sértik a kollégium jó hírnevét.

4. szakasz
A NAPI TEENDŐK BEOSZTÁSA A KOLLÉGIUMBAN

6:00-7:15 Ébredés, reggeli tisztálkodás
6:15-7:30 Reggeli
8:00-12.00 Kötelező tanulás a délutáni váltásban járó tanulóknak
7:15-7:30 A szobák takarítása, rendezése (esztétikai és higiéniai szempont)
7:30-13:30 Tanítás
12:30-14:30 Ebéd
16:00-17.00 Csendidőszak
17:30-19:45 Vacsora
21:00 A bejárati ajtók zárása, és a közösségi helyiségek elhagyása
22:00 Más szobáinak kötelező elhagyása, laptopok kikapcsolása
22:15 A tisztálkodás befejezése
22:30 Kötelező lámpaoltás, takarodó.

5.szakasz
CSENDIDŐSZAK

Csendidőszakban a kollégiumban maradó diákok csendes tevékenységet folytatnak (tanulás, olvasás, pihenés).  A diákok a kollégium folyosóján illetve más szobájában nem tartózkodhatnak. Tilos minden hangos tevékenység.  

 

6. Szakasz
A DIÁKOK ÉTKEZÉSE

A diákok étkezését a kollégium idevágó normatívái és az étrend határozza meg.
Az élelmet az intézmény ebédlőjében, az étkezésekre előlátott időben kell elfogyasztani.
A nevelőtanárt előre értesíteni kell azon étkezésekről, melyek nem a kijelölt, előre meghatározott időben történnek.
Az étkezés után a diáknak rendet kell hagynia maga után az asztalon.
A diáknak kötelessége az evőeszközöket és az ételmaradékokat az arra előlátott helyen hagyni.
Az ebédlőben a diákoknak illő öltözetben kell megjelenniük.
A konyhán és ebédlőben leltárba vett eszközöket tilos onnan kivinni.
Az étel elvétele alkalmával a diákigazolványok használata kötelező.

7. Szakasz
A DIÁKOK SZABADIDEJE

Szabadidő alatt a kollégiumban azt az időt értjük, amelyet a diák az  iskolai tanításon kívül különféle szabadon választott tevékenységekkel tölt el. A tanuló szabadidejében érdeklődésének megfelelően szabadon választ a Kollégium által biztosított programokból valamint bármi egyéb aktivitást.
Szabadidejét a diák a kollégiumban vagy azon kívül kulturált módon töltheti, mint pl.  tanulás, könyvtárlátogatás, számítógépezés, kulturális programok, séta és sportrendezvények látogatása, stb.

8. Szakasz
A SZEMÉLYI HIGIÉNIA, A SZOBÁK ÉS KÖZÖSSÉGI HELYISÉGEK HIGIÉNIÁJA

A személyi higiénia fenntartása minden diák és kollégista számára kötelező.
A szobák takarítása, rendben tartása mindennapos kötelezettség.
A kollégium lakóinak kötelessége rendeltetésszerűen használni és tisztán tartani a szanitáris helyiségek, fürdőszobák és közösségi helyiségek berendezését, és használati tárgyait.
Az összes helyiség tisztaságát és rendezettségét a nevelőtanárok ellenőrzik.

9. Szakasz
A KOLLÉGIUM LAKÓINAK ÉJSZAKAI PIHENŐJE

A kollégium lakóinak este 22.00 órától a szobáikban kell tartózkodniuk.
Az éjszakai pihenő ideje alatt a kollégiumban csendnek és nyugalomnak kell lennie.
22.00 óra után a laptophasználat nem megengedett, a tisztálkodást pedig 22.15-ig be kell fejezni.
Takarodó utáni tanulás esetén a diáknak a nevelőtanártól kell engedélyt kérnie és egy tanteremben folytathatja a tanulást a megbeszélt időpontig.

10. Szakasz
A KOLLÉGIUM LAKÓINAK KÖTELEZETTSÉGEI BETEGSÉG ESETÉN

    A beteg diáknak kötelessége jelentkezni az ügyeletes nevelőtanárnál.
Az orvosi vizsgálatra indulás előtt és közvetlenül utána (a kollégiumba érkezve) a beteg diáknak szintén kötelessége jelentkezni az ügyeletes nevelőtanárnál.
Sürgős és rendkívüli esetekben az ügyeletes nevelőtanárnak vagy a kollégium más felelős beosztású alkalmazottjának kötelessége mentőt hívni a beteg diákhoz, és értesíteni annak szüleit vagy gyámját az esetről.
A beteg diákok hosszabb ideig tartó gyógyulása a kollégiumon kívül kell, hogy megvalósuljon.
Bármilyen jellegű fertőző betegségben szenvedő diák gyógyításának és ápolásának kötelezően a kollégiumon kívül kell történnie.
Éjszaka a beteg diákok segítését az ügyeletes éjszakai nevelőnatanár biztosítja.
A kollégiumból való hiányzást orvos vagy a szülő igazolja.

11. Szakasz
A SZEMÉLYI ÉS KOLLÉGIUMI VAGYON

           A kollégium lakóinak kötelessége vigyázni a saját személyes vagyontárgyaikra, valamint a kollégium vagyonára, és a többi lakó értékeire is.
A kollégiumi tárgyak és berendezés nem rendeltetésszerű használatából vagy rongálásából fakadó kárt az elkövetőnek kötelessége megtéríteni. Ezen szabály érvényes a  kollégium lakóinak értéktárgyaira vonatkozóan is.
A kollégimba való beköltözés alkalmával a diákok felelősséget vállalnak a berendezési tárgyakért és kulcsokért, amelyekkel a kiköltözés alkalmával, a tanítási év végén kötelességük elszámolni.
Azon közösségi helyiségekben okozott kár, amelyeket a diákok közösen használnak, és amelyek esetén nem megállapítható a kár okozója, szolidáris kárnak tekinthető, és a megfelelő forrásokból kerül megtérítésre.
A diákok számára nem engedélyezett rajzok, poszterek, szövegek és más hasonló tárgyak ragasztása illetve rögzítése a falakra, ajtókra, ablakokra és a bútorzatra a nevelőtanár engedélye nélkül.

12. Szakasz
A KOLLÉGIUMBA VALÓ ÉRKEZÉS ÉS A KOLLÉGIUM ELHAGYÁSA

Amikor a kollégium lakója hosszabított kimenőt szeretne, kötelezően engedélyt kell kérnie a saját délutáni osztályfőnökétől és jelentkeznie kell az ügyeletes nevelőtanárnál is.
A rendkívüli eltávozások alkalmával a szülőnek kötelessége időben értesítenie a délutáni osztályfőnököt az eltávozásról, átruházva ezzel az eltávozással járó felelősséget magára.
A szülők kötelessége értesíteni a délutáni osztályfőnököt abban az esetben, ha a diák a hét során előbb távozik a kollégiumból, illetve később érkezik vissza, mint ahogy azt a kollégium házirendje előlátja. Hétköznapokon való hiányzáskor a szülő kötelessége értesíteni a délutáni osztályfőnököt a hiányzás okáról és várható időtartamáról. Hétköznapokon csak indokolt esetben lehet hiányozni. 

13.Szakasz
SZABÁLYSZEGÉSEK KÖVETKEZMÉNYEI

 

A nevelőtestület pontozórendszert alkalmaz a diákok viselkedésének szabályozására. A pontozás vonatkozik a szabályzat betartására.  Az egyes vétségeket az ügyeletes nevelő, illetve a nevelőtestület pontlevonással bünteti. Az iskolaév elején minden bentlakó diák 100 ponttal rendelkezik, s ezt a pontszámot az év végére módosíthatják a kapott büntetések. Az esetleges egyéb büntetések kimondása mellett pontlevonással járnak a következő vétségek és szabályszegések:

Lámpák égve hagyása a szobában és fürdőszobában                 5 pont

Illetlen, trágár szavak használása                                                5 pont

Szándékos rendzavarás                                                              5 pont

Rendetlen szoba                                                                         5 pont

Csendidőszak (16.00-17.00 és 22.00-6.00) megsértése             5 pont

Laptophasználat 22h után                                                         15 pont      

Folyosón való tartózkodás takarodó után                                 10 pont

Más szobájában való tartózkodás 22.00 óra után                     15 pont

22.30 után a lámpák felkapcsolása                                           15 pont

Kimenőről való késés                                                              15 pont

Kötelező programokról engedély nélküli eltávozás                    15 pont

Tanárokkal és az iskola dolgozóival szembeni tiszteletlenség  és engedetlenség 15 pont                                            

A kollégium engedély nélküli elhagyása                                     25 pont

A szabályok megszegése a következő megrovókat vonja maga után.

Osztályfőnöki megrovó                                                             25 pontnál

Nevelőtestületi megrovó                                                            50 pontnál

Igazgatói megrovó                                                                     75 pontnál

Kollégiumból való kizárás (idejének hosszát a döntés során határozzák meg) 100 pontnál

Súlyos vétségek:

Súlyos vétségek esetén a nevelőtestület az összes tényező figyelembe vétele után hoz döntést. A szülőket azonnal értesíti a vétséget elkövető diák délutáni osztályfőnöke. A vétség súlyosságától függően a nevelőtestültet javasolhatja az azonnali kizárást, a ideiglenes eltanácsolást és a fokozott nevelői munka elindítását.  Amennyiben a fokozott nevelői munka nem eredményes és újabb vétséget követ el, a tanulót a nevelőtestület eltanácsolásra javasolja az igazgatónak. A végleges döntést minden esetben az igazgató hozza meg.

Súlyos vétségek:

- szándékos rongálás 

- dohányzás az iskola területén

- lopás   

- a kollégium engedély nélküli elhagyása egész éjszakára        

- alkohol birtoklása

- alkohol fogyasztása, alkoholos állapotban a kollégiumban tartózkodni

- saját és/vagy mások testi épségének veszélyeztetése

- fegyvert, hidegfegyvert, fegyverként használható tárgyat, robbanóanyagot, gyúlékony anyagot behozni, birtokolni és használni

- kábítószerek illetve kábítószernek minősülő pszichoaktív anyagok fogyasztása, birtoklása, forgalmazása, valamint az ilyen jellegű tevékenységekben való részvétel;

- adatok hamisítása, adatokkal való visszaélés

A házirendben konkrétan nem található, az általános viselkedési normák elleni vétség esetén a nevelőtestület (szükség esetén az igazgató bevonásával) dönt a diák fegyelmezéséről.

14. Szakasz
A HÁZIREND HATÁLYA

Ezen házirend rendelkezéseit a kollégium minden lakójának, szüleiknek/gyámjaiknak is ismerniük kell.

15. Szakasz
A KOLLÉGIUM LAKÓINAK VISELKEDÉSI SZABÁLYAI

A tanulónak kötelessége megismerni és betartani a kollégium viselkedési szabályzatát.

16. Szakasz
A SZABÁLYZAT HATÁLYOSSÁGA

Ezen szabályzat a kollégium hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 8. napon válik hatályossá.

 

 

  Az iskolaszék elnöke
  Ripcó Sipos Elvira

Zenta, 2016.11.08.