RULES

Unfortunately the House Rules of the Dormitory are not currently available in English. We are sorry for any inconveniences!

I. Házirend személyi hatálya

A Házirend hatálya kiterjed mindazokra, akik a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium (a továbbiakban: Gimnázium) kollégiumának (a továbbiakban: Kollégium) lakói és dolgozói, valamint mindazon személyekre, akik akár vendégként, akár más funkcióban a Kollégium területén tartózkodnak.

II. Alapvető szabályok

(1.) A Kollégium biztosítja a nyugodt élet és tanulás lehetőségét, az otthonosságot, a szociális és érzelmi védettséget, az állandó tanári gondoskodást, segítséget és felügyeletet, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges életmód kialakításának, az önművelésnek és önfejlesztésnek, valamint a személyiség szellemi, testi és lelki fejlődésének lehetőségét.

A közösségi együttélés alapvető feltétele, hogy a diákok napi tevékenységük közben legyenek figyelemmel egymás igényeire, életvitelére.

Mindenkori viselkedésük a Kollégiumban és azon kívül kulturált, illemtudó és jóindulatú legyen, tükrözze a Kollégium szellemiségét, értékrendjét.

A Kollégium minden lakója köteles a napirendet betartani, illetve segítséget nyújtani társainak annak betartásában.

Minden tanulónak a beköltözéstől kezdve rendelkeznie kell legalább egy elegáns ruhával: fiúk esetén öltöny, nyakkendő, elegáns cipő, lányok esetében szolidan elegáns ruha és cipő. Meghatározott iskolai vagy külsős eseményeken elvárjuk diákjainktól az illő megjelenést.

A megszokott rendtől való eltérés esetén az ügyeletes nevelőtanár utasításainak megfelelően kell eljárni.

(2.) A diákok jogai

A Kollégium – falain belül – lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, a szórakozásra, sportolásra, kulturális rendezvények látogatására. A kollégium lakói használhatják az iskola könyvtárát.

A kollégium lakója a szülő/osztályfőnök kérése alapján intézményen kívüli sport- és kulturális tevékenységet folytathat, a tanuló időn kívül.

A diákok kiemelkedő közösségi tevékenységükért jutalomban részesülnek.

III. A Kollégiumba való felvétel

E kérdésben „A kollégiumba való felvétel rendjéről szóló szabályzat” rendelkezései az irányadóak.

IV. A kollégium napirendje

(1.) Ébresztő

Tanítási napokon 6.30 -kor van az ébresztő.

Kizárólag tanulási célokra ettől az időponttól korábbi időpontban is felkelhet a diák, de ez esetben sem zavarhatja szobatársait.

A szobát 7.20-ig el kell hagyni, az ott lévő rendet és tisztaságot a nevelőtanár ellenőrzi.

(2.) Étkezés

Az étkezés a kollégium éttermében történik. A lakószobákban szigorúan tilos élelmiszert tárolni.

Tilos a szobákban elektromos forralót, szendvicssütőt és egyéb konyhai elektromos eszközöket tartani és használni, mivel ezeket a plussz terheléseket az épület elektromos hálózata nem birja el. A diákok vizforralót az ügyelő előtti térben használhatják. Ellenkező esetben az ilyen tárgyakat a nevelőtanár elkobozhatja.

(3.) Tanulás

Délutáni 16-17.00 óra között csendidőszak (silentium) van: ekkor minden kollégista a saját szobájában kötles tartózkodni, nyitott ajtó mellett csendes tevékenységet folytatni, pl. tnaulás, olvasás, pihenés.

Az osztályfőnök kötelezheti a tanulókat a tanulószoba látogatására abban az esetben, ha a tanulmányi átlaguk jelentősen, huzamosan romlik.

A délutáni osztályfőnök saját belátása szerint diákjait kötelezheti a tanulószobára.

A 4,50 feletti átlageredménnyel rendelkező diákoknak nincs kötelező tanulás, viszont a tanulás ideje alatt nem zavarhatják a kollégium rendjét.

Az ügyeletes nevelőtanár előzetes külön engedélyével valamely tanteremben 22.00 és 23.30 között is lehetséges tanulni.

(4.) Délutáni foglalkozások

A délutáni foglalkozások a csendidőszak előtti és utáni időszakban, a délutáni órarend szerinti időpontokban kerülnek megtartásra.

A Kollégium délutáni foglalkozásainak látogatása a bentlakó kollégisták mellett a Gimnázium többi tanulója számára is kötelező.

Minden tanuló köteles legalább 1 sport/rekreációs és 1 bármilyen egyéb foglalkozást választani. (fakultáció, emelt szintű vagy pótóra vagy egyéb szakkör)

Valamely tantárgyból gyenge diáknak a szaktanár kötelezővé teheti a felzárkóztatóoktatáson való részvételt.

A tanár által kijelölve, illetve a diák által önkéntesen választott délutáni foglalkozáson a részvétel kötelező, s csak igazolt esetben lehet róla hiányozni.

A nevelőtestület által meghatározott külső kulturális rendezvényeken való részvétel az iskola minden tanulója számára kötelező.

Minden kollégista számára ajánlott valamilyen egyéb közösségi kulturális tevékenységben is részt vállalni. A választott tevékenységről köteles a diák értesíteni a nevelőtanárt.

(5.) Esti szabadidő

A kapuzárás időpontja 20.00 óra, s ezután kollégista csak engedéllyel tartózkodhat a kollégium területén kívül.

A kollégium területén kívüli, 20.00 óra utáni állandó tevékenységhez a nevelőtestület külön engedélye szükséges, míg egyszeri alkalom esetén pedig az ügyeletes nevelőtanár előzetes engedélyét kell kérni.

A Klubterem kulcsát 15.00 órától kérheti el az a diák, aki ügyeletes lesz a klubteremben. A klubteremre is vonatkozik a kollégium valamennyi szabálya, és különösen ögyelni kell a számitógépek megóvására, valamint a helyiség zárására. A diákok a klubteremben ügyeletes diák felügyelete mellett 20.00-ig tartózkodhatnak.

(6.) Takarodó

22.30-kor minden szobában lámpaoltás és takarodó.

A zuhanyzást 22.15-ig mindenki fejezze be!

A takarodó után hangoskodó és a rendet zavaró szoba tagjait az ügyeletes nevelőtanár büntetésben részesíti.

A diákok csak a saját ágyukban alhatnak, önkényes átköltözés más szobába vagy más ágyába büntetést von maga után.

A diákok nem használhatják más diák ágyát napközben sem.

A diáknak saját párnával, takaróval és ágyhuzattal kell rendelkeznie.

V. Kollégiumi belső rend

(1.) Számítógép-használat

A tanulók előzetes engedéllyel saját számítógépet használhatnak szobájukban 22.00 óráig. Amennyiben a diák visszaél ezzel a lehetőséggel, a nevelőtanár elkobozhatja a gépet, melynek kiváltása a szülő dolga.

(2.) Szobák rendje

A kollégiumba felvételt nyert tanuló a kollégiumtól tartós használatra átvett dolgokért és bútorokért felelősséggel tartozik. A kollégiumot végleg elhagyó diák köteles a részére kiadott felszerelési tárgyakkal elszámolni.

Minden diák felelős holmijának és a szobájának rendjéért, tisztaságáért. A szellőztetés, beágyazás, asztal letakarítása, a szemét levitele, cipők, ruhák elrakása a diákok feladata – ennek elhanyagolása büntethető.

Az ügyeletes nevelőtanár minden nap, tetszőleges időpontban osztályozza a szobák tisztaságát és rendjét.

A szobába beléphetnek a szobában lakók előzetes engedélye nélkül az iskola dolgozói. A nevelőtanárnak jogában áll a diák jelenlétében a szekrénybe, fiókokba is betekinteni ellenőrzés céljából.

Az épület állagára különösen vigyáznunk kell. Bármiféle rongálás kártérítéssel és szigorú büntetéssel jár. A bútorokra és a falra firkálni tilos. Dekorációként ízléses (pornográfiától, horrortól, stb. mentes) képek csak az arra kijelölt helyen helyezhetők el, a nevelőtanár engedélyével.

A szobákban vagy a közös helyiségekben keletkezett hibákról haladéktalanul értesíteni kell az ügyeletes nevelőtanárt.

Tilos a szobákat átrendezni.

A lakószobákban zenét hallgatni csak a szobatársak előzetes beleegyezésével szabad, s csak olyan hangerővel, hogy ne zavarja a kollégium többi lakóját.

A Kollégium helyiségeiben elektromos eszközök csak előzetes engedéllyel használhatók.

A diákok kötelesek a délelőtti tanítás ideje alatt áramtalanítani a szobában található elektronikai berendezéseket, mindannyiunk biztonsága érdekében. Ennek elmulasztása büntetéssel jár, valamint azok a tárgyak, amelyeket nem áramtalanítanak, elkobozhatóak, pl. laptop, hosszabbító, mobiltöltő, stb. Ezeket a diák hétvégi hazautazáskor hazaviheti.

(3.) Betegellátás

Betegség esetén a diák köteles jelenteni ezt az ügyeletes nevevőtanárnál, és orvoshoz menni. A diákoknak rendelkezniük kell érvényes betegkönyvvel.

Beteg tanuló a kollégiumban nem tartózkodhat.

Az otthon megbetegedett tanuló otthoni orvosát keresse fel, betegen ne térjen vissza a kollégiumba. A szülő pedig haladéktalanul értesítse a kollégiumot gyermeke betegségéről.

(4.) Látogatás

Vendégnek számít mindenki, aki nem a kollégium lakója, pl. zentai diák, családtag, stb.

A kollégista diák csak a csendidőszak után 20.00 óráig fogadhat vendéget. Kivételes esetben, belső rendezvények esetén, az ügyeletes nevelő előzetes döntése alapján, ez meghosszabbítható.

A vendég köteles az ügyeletes nevelőtanárnál jelentkezni, s a vendégfüzetbe beiratkozni.

A kollégista diák aláírásával igazolja, hogy a vendég hozzá érkezett és ezáltal felelősséget vállal vendége viselkedéséért.

A saját lakószobában csak a többi szobatárs beleegyezésével fogadható vendég.

Amennyiben a látogató zavarja a kollégium rendjét, akkor eltávolítható a kollégium területéről, és súlyos esetben a nevelőtestület döntésével ki is tiltható a kollégiumból.

(5.) Idegenek bennalvása

A kollégium lakóin kívüli személyek térítés fejében alhatnak a kollégium szabad szobáiban, illetve a hétvégére ideiglenesen eltávozott diákok lakószobáiban.

A bennalvó személy az általa okozott kárt köteles megtéríteni.

További kérdésekben a „Vendégeknek a kollégiumban való elszállásolásáról rendelkező szabályzat” rendelkezései az irányadóak.

(6.) Hazautazás

Hétközbeni hazautazás csak különösen indokolt esetben, az ügyeletes nevelő előzetes engedélyével lehetséges. Ezen engedély viszont nem használható fel a gimnáziumból való hiányzás igazolására, s a gimnáziumból való hiányzásra külön engedélyt kell kérni az osztályfőnöktől vagy az igazgatótól.

Hétvégi hazautazáskor a nevelőtanár ellenőrzi a hátrahagyott szobát, amennyiben nem találja rendben, kötelezheti a diákot a rendrakásra.

Amennyiben a diák hétvégén nem kívánja igénybe venni a kollégiumot, abban az esetben pénteken 15.00 óráig köteles elhagyni a kollégiumot (kivéve a rendkívüli eseteket, melyekről a nevelőtestület dönt).

(7.) Jutalmazások

A kollégiumi közösségért végzett kiemelkedő munkáért a nevelőtestület az arra méltó diákot jutalomban részesíti.

(8.) Büntetések

A házirend betartása a hét minden napján kötelező! Be nem tartása esetén a tanuló a délutáni naplóba beírást kap.

A kollégiumi diákoknak tilos az együttélés erkölcsi alapnormáinak és a házirendnek a megsértése.

Tilos dohányozniuk, alkoholt és kábítószert fogyasztaniuk, tilos a lopás, a verekedés, mások sértegetése, kínzása, a felbujtás, az önbíráskodás, a tétben való szerencsejáték űzése.

Tűz- és robbanásveszélyes eszközök működtetése a kollégium valamennyi helyiségében életveszélyes és tilos. A kollégium lakói kötelesek ismerni és betartani a tűzrendészeti-, baleset- és munkavédelmi előírásokat, valamint a kollégium tűzriadó tervét, a levonulás rendjét.

A következő pontok megsértése szigorú szankciókat von maga után:

Az alkohol és drogfogyasztás és birtoklás minden formája a legsúlyosabb szabályszegések közé tartozik. A nevelőtanárok nem tudják és nem is akarják felvállalni, hogy a diákok a kimenő ideje alatt külső magatartásukat felügyeljék, azonban az iskola tekintélye és a nevelés felelőssége megköveteli, hogy a kollégiumba érkező diákok józanok legyenek. A szülő (illetve nagykorú esetén a diák) a közös nevelési célok érdekében elfogadja, hogy a nevelőtanárok szúrópróbaszerűen vagy gyanú alapján a rendőrségtől beszerzett szondákkal teszteljen.

Tilos hidegfegyverek birtoklása és használata, elektromos berendezések rongálása, nem rendeltetésszerű használata, ablakba való kiülés, bárminemű dolog ablakon kidobálása, tiltott szerencsejáték tétben való űzése, más személyek vagyon- és értéktárgyainak, a kollégium felszerelésének eltulajdonítása, más személy tettleg bántalmazása vagy emberi méltóságának megsértése, a kollégium, mint intézmény tekintélyének csorbítása, valamint fizikai állapotának rombolása, kötelező programokról való engedély nélküli hiányzás, tanárokkal és az iskola dolgozóival szembeni tiszteletlenség, engedetlenség.

A kisebb súlyú vétségeket az ügyeletes nevelő, illetve a nevelőtestület pontlevonással bünteti. Az iskolaév elején minden bentlakó diák 100 ponttal rendelkezik, s ezt a pontszámot az év végére módosíthatják a kapott büntetések. Az esetleges egyéb büntetések kimondása mellett pontlevonással járnak a következő vétségek és szabályszegések:

Lámpák indokolatlan égve hagyása a szobában és fürdőszobában5 pont
Illetlen, trágár szavak használása5 pont
Szándékos rendzavarás5 pont
Rendetlen szoba5 pont
Csendidőszak (16.00-17.00 és 22.00-6.00) megsértése5 pont
Folyosón való tartózkodás takarodó után10 pont
Más szobájában való tartózkodás 22.00 óra után15 pont
Kimenőről való késés15 pont
Kötelező programokról engedély nélküli eltávozás15 pont
Tanárokkal és az iskola dolgozóival szembeni tiszteletlenség és engedetlenség 15 pont
A kollégium engedély nélküli elhagyása. Ide értendő, ha a diák nem írja ki magát a kimeőfüzetben20 pont
Vendég által a kollégiumi házirend megsértése (vendéglátó részére)XX pont
Szándékos rongálás90 pont
Dohányzás az iskola területén90 pont
Ittas állapot90 pont
Lopás100 pont
A kollégium engedély nélküli elhagyása egész éjszakára100 pont

Amennyiben a tanuló magaviselete eléri a 0 pontot, a diák azonnal kizárásra kerül a kollégiumból.

A kollégiumi házirend megsértése esetén büntetésként a következő megrovókat szabhatja ki, amelyről írásban értesíti a szülőt:

Osztályfőnöki megrovó25 pontnál
Nevelőtestületi megrovó50 pontnál
Igazgatói megrovó75 pontnál
Kollégiumból való kizárás (idejének hosszát a döntés során határozzák meg) 100 pontnál

(9.) Értékek megőrzése

A tanulóknál lévő értékekért a kollégium nem vállal felelősséget.

Hétvégi hazautazáskor az értékeiket vigyék magukkal haza, míg a többi tárgyukat saját szekrényükbe zárják be.

A kollégium tulajdonát képező berendezési tárgyak, bútorok, illetve magának az épületnek rongálása esetén a diák szülei kötelesek az okozott kárt megtéríteni.

VI. A kollégium szervei

(1.) Nevelőtestület

A kollégiumi nevelőtestület a Kollégium belső életének irányítója, s a legfontosabb kérdéseiben döntéshozó szerve.

A nevelőtestület tagja a kollégium minden nevelője.

A nevelőtestület üléseit a vezető nevelő hívja össze. Az ülésekről jegyzőkönyv készül.

A vezető nevelőt a kollégium nevelői közül az igazgató nevezi ki, határozatlan időre. Felelőséggel is az igazgatónak tartozik, s az igazgató, amennyiben a vezető nevelő nem megfelelően végzi munkáját, leválthatja, s újabb nevelőt nevezhet ki e tisztségre.

A nevelőtestületi ülés egy meghatározott részén a DÖK képviselői részt vehetnek, amennyiben a nevelőtestület előzetesen meghívta őket, vagy ők jelezték, hogy élni szeretnének ezen jogukkal.

(2.) Kollégiumi közgyűlés

A kollégiumban diákönkormányzat működik, működési elvei a DÖK szabályzatában találhatók.

A diákság tájékoztatásának és véleménynyilvánításának legfőbb fóruma a kollégiumi közgyűlés, amit a vezető nevelő hív össze, s amelyen a diákság részvétele kötelező.

Amennyiben a vezető nevelő olyan aktuális ügyben, amely a diákokat érdekli, és amelyben tájékozódni szeretnének, nem hívja össze a közgyűlést, akkor a diákság önállóan is kezdeményezheti az összehívását. Amennyiben a DÖK az összehívás érdekében petíciót nyújt be a kollégiumi diákok legalább 51%-ának aláírásával, akkor a közgyűlést össze kell hívni.

Az így összehívott közgyűlésen a diákok szabadon tehetnek föl kérdéseket a szóban forgó üggyel kapcsolatban a nevelőknek és vezető nevelőnek.

A közgyűlésre az igazgató külön kérés nélkül is állandó meghívott, továbbá meghívhatók más, az ügyben érintett személyek is.

VII. Záró rendelkezések

A Házirend az aláírás napján lép érvénybe.

Amely diák (és/vagy nagykorú képviselője) a kollégiumi szabályzatot nem fogadja el, elveszíti jogosultságát és helyére automatikusan a pályázati rangsorban őt követő tanuló lép.

A kollégium határozataival szemben 24 órán belül fellebbezés nyújtható be az iskolaszékhez, amely 15 napon belül köteles válaszolni.

A nevelőtanár saját belátása szerint figyelmeztetést vagy egyéb büntetést szabhat ki.

Ezen határozat érvénybe lépésével megszűnik az előző házirend.


Zenta, 2011. 08. 31.