ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА

 

ПРАВИЛНИК О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА У ДОМУ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „ БОЉАИ“

 

У складу са чланом 35 Закона о ученичком и студентском стандарду (СГ РС 18/2010, 55/2013) и члана 38 Статута Гимназије са домом ученика за талентоване ученике „ Бољаи“, Школски одбор на својој седници дана  08.11.2016. доноси

 

ПРАВИЛНИК
О ПРАВИЛИМА ПОНАШАЊА У ДОМУ УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „ БОЉАИ“

 

Члан 1.

Овим Правилником се регулишу правила понашања и распоред дневних актиности у Дому ученика Гимназије за талентоване ученике „ Бољаи“ ( у даљем тексту: Дом) са циљем да се створе што ефикаснији услови за нормалан интелектуални, емотивни и социјални развој ученика- корисника услуга Дома ( у даљем тексту: ученици).

 

 

 

Члан 2.
РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА

Ученици су дужни да:

 

Члан 3.
КУЋНИ РЕД

Ученици су ОБАВЕЗНИ да:

 

Ученицима НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО да:

 

Члан 4.
РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ У ДОМУ

 

6.00-7.15 устајање, јутарња хигијена
6.15-7.30 доручак
7.15-7.30 естетско-хигијенско уређење собе
8.00-12.00 обавезно учење за поподневну смену у школи
7.30-13.30 настава
12.30-14.30 ручак
16.00-17.00 силенцијум  ( време тишине)
17.30-19.45 вечера
21.00 закључавање друштвених сала, ходника и улаза
22.00 обавезно напуштање туђих соба, искључивање лаптопова
22.15 завршавање вечерње хигијене
22.30 повечерје и гашење светла

Члан 5
СИЛЕНЦИУМ ( ВРЕМЕ ТИШИНЕ)

За ово време , ученици који су остали у Дому , се баве радњама у тишини ( учење, читање, одмарање). Не задржавају се ни на ходницима нити у собама других ученика. Забрањено је  прављење било какве буке.

Члан 6.
ИСХРАНА УЧЕНИКА

Исхрана ученика је одређена нормативима и јеловником Дома.
Храна се узима у трпезарији Дома у за то предвиђено време.
Узимање оброка ван одређеног времена, дозвољено је уз благовремено јављање дежурном васпитачу.
После јела ученик мора оставити уредно место за столом.
Ученик је обавезан да прибор и остатке хране остави на за то предвиђеном месту.
У трпезарију ученици морају долазити пристојно одевени.
Из трпезарије је забрањено изношење кухињског инвентара.
Приликом узимања оброка обавезно је коришћење ИД картице.

Члан 7.
СЛОБОДНО ВРЕМЕ УЧЕНИКА

Слободно време  ученика је предвиђено у распореду дневних активности у дому и подразумева време које ученици проводе ван школске наставе, којим слободно располажу  и у коме по личном афинитету, добровољно бирају активности предвиђене програмом рада Дома, или неке друге активности  по свом избору.
Ученик, у свом слободном времену, у Дому или ван њега, на културан начин задовољава своје потребе и интересовања: учење, рачунар, библиотека, културне, едукативне и спортске активности, одлазак у град.

 

Члан 8.
ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА СОБА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА

 

Лична хигијена је обавеза свих ученика.
Одржавање чистоће и реда у собама је свакодневна обавеза.
Ученици су дужни да правилно користе и чувају санитарне просторије и уређаје, и да не остављају неред у заједничким просторијама.
Контролу хигијене и реда просторија врши васпитач.

Члан 9.
НОЋНИ ОДМОР УЧЕНИКА

 

Од 22.00 часа ученици су дужни да буду  у својим собама за спавање.
У време ноћног одмора у Дому мора владати мир и тишина.
Коришћење лаптопова након овог времена је забрањена,  а лична ( вечерња) хигијена треба да се заврши до 22.15 сати.
Учење након повечерја је могуће уз претходну сагласност васпитача и може се одвијати у једној од учионица школе до договореног времена.

Члан 10.
ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА У СЛУЧАЈУ БОЛЕСТИ

 

Болестан ученик је дужан да се обрати дежурном васпитачу.
Пре одласка на лекарски преглед, и по доласку са лекарског прегледа, ученик је дужан да се јави дежурном васпитачу.
У хитним  и ванредним случајевима дежурни васпитач, или друго одговорно лице, у обавези је да позове хитну помоћ, као и да обавести родитеље или старатеље болесног ученика.
Дужа лечења ученика обављају се ван Дома.
Сва инфективна обољења се лече ван Дома.
У току ноћи, помоћ болесном ученику, обезбеђује ноћни васпитач.
Одсуство болесног ученика из дома правда лекар или родитељ.

Члан 11.
ЛИЧНА И ДОМСКА ИМОВИНА

 

Ученици су дужни да чувају имовину Дома, личну и имовину других корисника услуга-ученика Дома.
Неодговорно коришћење, оштећење или уништење Домске или туђе имовине повлачи за собом накнаду штете од стране учиниоца.
Собним инвентаром ( кључеви од плакара, ...) ученици се задужују при доласку у дом, и за то су одговорни до раздужења на крају школске године.
Штета настала у заједничким просторијама које користе ученици , а за коју се не зна учинилац, сматра се солидарном штетом па се тако и надокнађује.
Није дозвољено лепљење постера, цртежа, текстова и др. на намештају, вратима, прозорима и зидовима соба без дозволе васпитача.

 

 

Члан 12.
ИЗЛАЗАК И ДОЛАЗАК У ДОМ

Уколико ученик Дома жели продужено одсуство у односу на предвиђено, у обавези је да тражи дозволу од свог послеподневног разредног  и  дежурног васпитача.
Родитељи су дужни да писмено и благовремено обавесте групног васпитача о изостанку ученика у изузетним ситуацијама, и да за то одсуство преузму одговорност. Такође су обавезни обавестити послеподневног разредног у случају да ученик  Дома  током недеље одлази кући, или долази дан касније од за то предвиђеног времена од стране Дома.
За изостанке у току недеље, разлозима и времену трајања истог, родитељ је обавезан да обавести послеподневног разредног старешину. Изостанци у току недеље су могући само из оправданих разлога.

 

Члан 13.
ПОСЛЕДИЦЕ  КРШЕЊА ПРАВИЛА

Васпитачко веће примењује бодовни систем за понашање ученика. Бодовни систем постоји да би се ученици придржавали правила Дома. Прекршаје васпитач, односно Васпитачко веће кажњава смањивањем бодова. Сваки ученик Дома на почетку године има по 100 бодова чији коначни број смањују казне. Смањивање бодова следује за следеће казне:

Повреда прописа и правила повлачи са собом следеће укоре:

 

Теже повреде

У случају тежих повреда прописа Васпитачко веће доноси одлуку на основу свих чињеница. О повреди прописа родитеље одмах обавештава послеподневни разредни старешина. У зависности од тежине кршења прописа, Васпитачко веће предлаже аутоматско искључивање из Дома, привремено искључење или покретање појачаног васпитног рада. Уколико се педагошки поступак решавања проблема покаже као неуспешан и/или следи новији прекршај, Васпитачко веће предлаже директору искључење ученика из Дома. Свако коначно речење доноси директор.

 

Теже повреде су:

 

Иако није конкретно наведено, у случају повреде било каквих општих правила понашања Васпитачко веће ( по потреби укључен и  директор) доноси одлуку о одговарајућој казни.

Члан 14.
ПУНОМОЋ КУЋНОГ РЕДА

Са овим правилима морају се упознати и родитељи и ученици Дома.

Члан 15.
НОРМЕ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

Ученик је дужан да се упозна и поштује правила понашања и распоред дневних активности у Дому.

Члан 16.
ПРАВОСНАЖНОСТ
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Дом

 

Председник школског одбора

 

Сента, 08.11.2016.